Statut i władze

WŁADZE STOWARZYSZENIA

1.  Eligiusz Komarowski – Prezes Zarządu
2.  Emilia Załachowska – Wiceprezes
3.  Mariusz Małachowski – Wiceprezes
4.  Marian Madej – Skarbnik
5.  Zbigniew Pyziak – Sekretarz
6.  Przemysław Gawroński – Członek Zarządu
7.  Bogusław Mikita – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

1.  Krzysztof Pabich – Przewodniczący Komisji
2.  Kazimierz Wasiak – Członek Komisji
3.  Paweł Niewiarowski – Członek Komisji

RADA PROGRAMOWA

1.  Łucja Zielińska – Przewodnicząca Rady
2.  Mirosław Pierko – Wiceprzewodniczący
3.  Katarzyna Krupa – Sekretarz
4.  Artur Bąk – Członek Rady
5.  Piotr Smagur – Członek Rady

STATUT
STOWARZYSZENIA
„POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE”
Pobierz statut w pliku PDF.
Treść statutu:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE” jest organizacją działającą na rzecz społeczeństwa regionu pilskiego kierującą się wartościami chrześcijańskimi, patriotyzmem i uniwersalnymi zasadami etyki.

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Piła.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych. O przystąpieniu do tych organizacji lub wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie.

§ 5

Władze Stowarzyszenia działają na podstawie statutu i regulaminów.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1) szerzenie idei samorządowej i działanie na rzecz wspólnot lokalnych,

2) ochrona i propagowanie wartości patriotycznych i etycznych, ochrona i propagowanie wartości patriotycznych i etycznych,

3) troska o rozwój gospodarczy regionu z poszanowaniem problematyki ekologicznej,

4) formułowanie i propagowanie opinii dotyczących samorządów,

5) udział w tworzeniu prawa samorządowego i opiniowanie projektów aktów prawnych tworzonych przez samorządy,

6) doskonalenie wiedzy prawnej i samorządowej oraz kwalifikacji niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania samorządów,

7) działalność na rzecz promocji zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa kultury i sportu,

8) wspieranie działalności charytatywnej poprzez współpracę z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,

9) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci i młodzieży,

10) działalność pomocowa na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) aktywne uczestniczenie w życiu społeczności lokalnych poprzez członkostwo w organach samorządowych,

2) propagowanie i wdrażanie nowoczesnych technik pracy samorządowej,

3) propagowanie dorobku naukowego i doświadczeń nabytych na drodze służby samorządowej,

4) organizowanie i udział w zjazdach, szkoleniach, konferencjach naukowych i innych formach wymiany doświadczeń,

5) współdziałanie z samorządami w zakresie tworzenia prawa miejscowego,

6) wypracowywanie i przedstawianie stanowiska Stowarzyszenia organom władzy państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących społeczności lokalnych,

7) organizowanie i udział w uroczystościach państwowych i lokalnych, opracowywanie i wydawanie okolicznościowych publikacji,

8) organizowanie akcji związanych z promocją zdrowia,

9) organizowanie i wspieranie przedsięwzięć w sferze szeroko pojętej kultury, współpracę z lokalnym środowiskiem artystycznym,

10) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi,

11) aktywne propagowanie i organizowanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

12) organizowanie aukcji i balów charytatywnych na rzecz wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osób niepełnosprawnych,

13) powołanie fundacji, której celem byłoby zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację i wspieranie przedsiębiorczości, zwłaszcza w obszarze ekonomii społecznej, współpraca z przedsiębiorcami, a także działania w ich imieniu i na ich rzecz w celu rozwoju gospodarczego rynku lokalnego oraz wspieranie i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, w tym: dzieci i młodzieży,

14) pełnienie funkcji współzałożyciela spółdzielni socjalnej na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel posiadający pełną zdolność do czynności prawnych deklarujący wsparcie Stowarzyszenia w jego działaniach na rzecz społeczeństwa miasta Piły i regionu pilskiego.

2. Przyjęcia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia, w tym jednego członka Zarządu.

3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w nim za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 9

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz i organów Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

3) uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) korzystać z urządzeń i zasobów Stowarzyszenia oraz ze wszystkich informacji zgromadzonych przez Stowarzyszenie w trakcie wykonywania zadań statutowych,

5) zwracać się bezpośrednio do wszystkich władz i organów Stowarzyszenia.

§ 10

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest:

1) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał organów Stowarzyszenia,

2) czynnie popierać cele Stowarzyszenia,

3) przestrzegać norm moralnych i zasad etycznych,

4) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

1. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

2. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 12

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

2) skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy,

3) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,

4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkowi prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są :

  • Walne Zebranie.
  • Zarząd.
  • Komisja Rewizyjna.

§ 14

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych osób nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 15

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne, zwoływane przez Zarząd raz na rok, nie później niż do 31 marca danego roku i nadzwyczajne, które jest zwoływane :

1) z inicjatywy Zarządu,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny, uzasadniony wniosek 1/3 ogólnej liczby członków, złożony Zarządowi.

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50 % członków.

4. W przypadku braku quorum możliwe jest zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie po 30 minutach. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalanie kierunków działalności statutowej Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla Zarządu,

4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie spraw i wniosków wniesionych pod obrady lub zgłoszonych Zarządowi i podejmowanie uchwał w tym zakresie,

6) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,

7) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

8) uchwalanie zmian w statucie lub przyjęcie nowego statutu,

9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10) podejmowanie decyzji w sprawie przystępowania do innych organizacji krajowych i zagranicznych lub wystąpienia z nich,

11) zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 17

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z siedmiu osób, w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu odbywającym się w przerwie Walnego Zebrania, Zarząd dokonuje podziału funkcji o czym informuje Walne Zebranie.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

3. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub wiceprezesa.

5. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

3) zwoływanie Walnych Zebrań,

4) sporządzanie sprawozdań z działalności i przedstawianie ich na Walnym Zebraniu,

5) uchwalanie rocznego planu finansowego i jego realizacja,

6) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,

7) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

8) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

9) powoływanie komisji problemowych,

10) opracowanie regulaminu działania Zarządu.

§ 19

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 20

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami wynikającymi z kontroli Stowarzyszenia, a zwłaszcza z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,

3) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,

4) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania,

5) opracowanie własnego regulaminu działania.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 22

1. Funduszem zasadniczym Stowarzyszenia jest fundusz statutowy, tworzony na mocy przepisów prawa i zasad określonych statutem, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.

2. Działalność określona w statucie jest finansowana z uzyskanych przychodów z tytułu:

1) wpisowego i składek członkowskich,

2) dochodów z własnej działalności statutowej,

3) dotacji i subwencji,

4) darowizn, spadków i ofiarności publicznej.

3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia. Wszelkie wpłaty gotówkowe powinny być (przy uwzględnieniu bieżących wydatków) jak najszybciej wpłacone na konto bankowe.

§ 23

1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.

§ 24

1. Stowarzyszenie prowadzi racjonalną gospodarkę finansową, uwzględniając zasadę równoważenia wydatków do wysokości uzyskanych przychodów.

2. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 25

Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 26

1. Zmiany statutu, przyjęcie nowego statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

3. W przypadku uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje likwidatora, który przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie wskazuje także, na jaki cel ma być przekazany majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Dodaj komentarz